ระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนยาเสพติด (ผ่านเวบไซต์ ป.ป.ส.)
วัน/เดือน/ปีที่แจ้งข่าว
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งข่าว (หากท่านประสงค์แจ้งชื่อ-สกุล)
คำนำหน้า ชื่อ สกุล
อายุ  ปี เพศ อาชีพ
ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่บ้าน หมู่ที่ ซอย/ตรอก
ถนน ตำบล
อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์
      รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการแจ้ง
         ท่านต้องการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ (Click หัวข้อที่ต้องการแจ้งข้อมูล)            
ผู้ขายยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติด ผู้ขายและเสพยาเสพติด
แหล่งขายยาเสพติด แหล่งมั่วสุมหรือเสพยาเสพติด   อื่น ๆ (ระบุ)